ไบกอน รวมพลังยับยั้งยุง รับมือ โลกร้อน…ต้านยุงร้าย

24 06 2011

Strategy: กลยุทธ์เชิงรับ (Defensive)  2.3 “CSR”

ชื่อ – นามสกุล:       นางสาวมณฑา  มากมี                            รหัส :      5220224154     

Issue 1   :           “ไบกอน รวมพลังยับยั้งยุง รับมือ โลกร้อน…ต้านยุงร้าย”

Industry :              ธุรกิจประเภทยาจุดกันยุง

 Strategy :               กลยุทธ์เชิง(Defensive)

                                           2.3 “CSR” เน้นการรับผิดชอบต่อสังคม สู่การมีส่วนร่วมอย่างยั่นยืน ตามหลักการตลาด3.0

 Competitor :         คายาริ, ช้าง, ห่านฟ้า เป็นต้น 

 ประเด็นข่าว :         มัลลิกา อิทธิสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “เราอยู่ในธุรกิจผลิตภัณท์กำจัดแมลง จึงค่อนข้างรู้ว่าเรื่องยุงเป็นปัญหาใหญ่มาตลอด ทำให้เราออกมารณรงค์เรื่องไข้เลือดออก โดยใช้ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูกาลแพร่พันธุ์ของยุง”การเปิดตัวโครงการ ไม่เพียงแสดงความตั้งใจของบริษัท ในการลดปัญหาการระบาดของไข้เลือดออก และได้ยกระดับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ทำโครงการนำร่องใน 10 พื้นที่เสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอัตราผู้ป่วยของโรคที่เกิดจากยุงสูงสุด

 Advantage:            เปิดตัวโครงการ “ไบกอนรวมพลังยับยั้งยุง” ได้ใช้จุดแข็งด้านการรอบรู้เรื่องยุง ได้ให้ความรู้และรณรงค์เชิงป้องกันและยับยั้งพิษภัยจากยุงอย่างต่อเนื่องมา 7 ปีแล้ว เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแบบหนึ่งในการสร้างความรู้และสอนให้นักเรียน และคนในชุมชนรู้วิธีการป้องกันตัวเองจากโรคที่เกิดจากยุงเป็นการทำงานรณรงค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยใช้สมรรถนะของธุรกิจ (Core Competency) ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (Social Need)

 Analysis :              การทำธุรกิจแม้ต้องการยอดขายเพิ่ม ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม และผลกำไรเพิ่มก็ตาม ปัจจุบันนี้ที่เข้าสู่ยุค “การตลาด 3.0” ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ (Human Centric) ซึ่งคำนึงถึงความเอื้ออาทร มีจิตสำนึกดีต่อสังคม“ไบกอน” ทำโครงการให้ความรู้และรณรงค์เชิงป้องกัน เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมถึงวิธีการป้องกันตัวเองจาก “ไข้เลือดออก”  อานิสงส์จากความปรารถนาดีต่อสังคมเช่นนี้ ก็จะมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ “ไบกอน” ด้วย

Rating  :                 P1 = Positive

ไบกอน รวมพลังยับยั้งยุง รับมือ โลกร้อน…ต้านยุงร้าย

“ยุง”เป็นอันตรายใกล้ตัวก็จริงแต่ดูเหมือนคนในสังคมกลับมองข้าม ทั้งที่เป็นต้นเหตุให้ในแต่ละปี มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นในระดับที่น่าตกใจ
 ข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข ระบุว่าปี 2553 ประเทศไทยมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า คือ มีผู้ป่วย 113,017 คน เสียชีวิต 139 คน ขณะที่ปี 2552 มีผู้ป่วย 56,651 คน และ ผู้เสียชีวิต50 คน โลกร้อน ยุงยิ่งร้าย       พอมาถึงปีนี้แนวโน้มการระบาดของไข้เลือดออกจะรุนแรงขึ้นอีก เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ฝนตกในฤดูร้อน รวมถึงปัญหาโลกร้อนที่ทำให้การแพร่พันธุ์ของยุงรวดเร็วขึ้น
              บริษัท เอส ซี ยอร์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด ก็ได้เปิดตัวโครงการ “ไบกอนรวมพลังยับยั้งยุง”โดยมุ่งประเด็นการป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุง ผ่านการทำงานรณรงค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยใช้สมรรถนะของธุรกิจ ( Core Competency ) ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ( Social Need )
              มัลลิกา อิทธิสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ภาคพื้นอินโดจีน บริษัท เอส ซี ยอร์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด กล่าวว่า “เราอยู่ในธุรกิจผลิตภัณท์กำจัดแมลง จึงค่อนข้างใกล้ชิดสถานการณ์ของยุงและแมลงต่างๆ เรารู้ว่าเรื่องยุงเป็นปัญหาใหญ่มาตลอด ทำให้เราออกมารณรงค์เรื่องไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องมากว่า 7 ปี โดยใช้ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ซึ่งเป็นฤดูกาลแพร่พันธุ์ของยุง”
              ปลุกพลังการมีส่วนร่วม
              การเปิดตัวโครงการ ไม่เพียงแสดงความตั้งใจของบริษัท ในการลดปัญหาการระบาดของไข้เลือดออก แต่ปีนี้ถือได้ยกระดับการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ทำโครงการนำร่องใน 10 พื้นที่เสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอัตราผู้ป่วยของโรคที่เกิดจากยุงสูงสุด ได้แก่ ดินแดง บางขุนเทียน สวนหลวง ประเวศ บางคอแหลม บางแค บางกอกน้อย ราชเทวี จตุจักร ภาษีเจริญ โดยใช้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน
              มัลลิกา เล่าว่า “จากบทเรียนของเรา เวลาเข้าไปรณรงค์ในพื้นที่ต่างๆ ด้วยการแจกใบปลิว แผ่นพับ อย่างที่เราเคยทำมาในอดีตก็ช่วยสร้างความตระหนักให้คนได้บ้าง แต่จากบทเรียนในการทำงานและองค์ความรู้ที่เราได้เพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เราได้ข้อสรุปว่า การจะแก้ไขปัญหาเรื่องยุงได้ยั่งยืนอย่างแท้จริงต้องทำให้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน”
              ทางออกสุดท้ายของการแก้ปัญหา
              โครงการ “ไบกอนรวมพลังยับยั้งยุง” จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
              1.การจัดเวิร์คช็อป ความรู้เรื่องยุงและวิธีการป้องกันยุงให้กับเด็กๆ และคุณครู กว่า 100 คน รวมถึงวิธีการทำโครงการตลอดจนการรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชนซึ่งได้จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน2554
              2.สัปดาห์ไบกอนรวมพลังยับยั้งยุง (Baygon Week) ซึ่งจะจัดในเดือนกรกฎาคม เด็กและคุณครู จะใช้ความรู้ที่ได้จากเวิร์คช็อปกลับไปทำงานรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชน โดยไบกอนให้ทุนสนับสนุน
              รศ.ดร.ชำนาญ อภิวัฒนศร หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวย้ำระหว่างการบรรยายพิเศษ ในเวทีเวิร์คช็อปเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า
       “ในบรรดาโรคที่เกิดจากยุงนับ 100 โรค ไข้เลือดออกถือเป็นโรคร้ายจากยุงที่ใกล้ตัว และอันตราย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่รักษา  ดังนั้น วิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือต้องรู้จักวิธีป้องกันตัวเองจากยุง รู้จักควบคุมพาหะนำโรค เช่น การกำจัดไข่ยุงในภาชนะต่างๆ

        โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 24 มิถุนายน 2554 12:07 น
Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: