รัฐวาง 2 แนวทางจัดหา ‘กล้ายาง’

26 06 2011

Strategy: Defensive

ชื่อ – นามสกุล :      นาย กิตติพงศ์  ธารประสิทธิ์                         รหัส :      5220224214

Issue 1    :               รัฐวาง 2 แนวทางจัดหา ‘กล้ายาง’
………………………………………………………………………………………………

Industry :              ธุรกิจการเกษตร

Strategy :               Defensive

Competitor :        

ประเด็นข่าว :         สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยถึงแนวทางแก้ปัญหาโครงการปลูกยางในพื้นที่ใหม่ระยะที่ 3 จำนวน 8 แสนไร่ ว่า ได้สั่งการให้ สกย. ในจังหวัดต่างๆตรวจสอบแปลงผลิตพันธุ์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการจัดหายางชำถุง และสำหรับปีปลูก 2554 ได้ให้เกษตรกรแจ้งความจำนงการจัดหา และรับรองการจัดหาต้นยางชำถุงด้วยความสมัครใจ 1 ใน 2 วิธี ดังต่อไปนี้

  1. แนวทางแรก คือ กรณีที่เกษตรกรมีความประสงค์จะรับต้นยางชำถุงจากแปลงเพาะชำของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้สกย.จังหวัดออกใบรับเงินค่าพันธุ์ยางตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ และให้เกษตรกรรับต้นยางชำถุงจากแปลงเพาะชำของเอกชน หากราคาต้นยางชำถุงสูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ ให้เกษตรกรจ่ายสมทบส่วนที่เกิน
  2. แนวทางที่สอง หากเกษตรกรสามารถจัดหาต้นยางชำถุงได้เอง สกย.จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบต้นยางชำถุงให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด จะจ่ายเงินค่าต้นยางชำถุงให้เกษตรกรในโครงการต่อไป

 

            ทั้งนี้ สกย. แนะนำให้เกษตรกรปลูกยางให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายใน วันที่ 31 ส.ค.นี้ หากไม่พร้อมจะปลูกยางในปีนี้ สามารถขอโอนสิทธิไปปลูกในปี 2555 ได้และจะพิจารณาอนุมัติให้เกษตรกรรายถัดไปที่มีความประสงค์และพร้อมจะปลูกยางในปีนี้แทน และในปีหน้าคาดว่าจะผลิตยางชำถุงได้ 27 ล้านต้น เพื่อรองรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกยาง 8 แสนไร่ ซึ่งจะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ยางได้

 

Advantage :           เป็นการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของไทยให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของโลกที่มากขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อภาคประชาชน ผู้ซึ่งประกอบอาชีพทำสวนยางพาราให้สามารถมีต้นกล้าที่มีคุณภาพ และจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภารค่าใช้จ่ายบางส่วนให้ผู้ประกอบการได้อีกด้วย

Analysis :              เป็นการใช้กลยุทธ์เชิงรุก เพื่อรับมือเหตุการณ์ต้นกล้าขาดแลน จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรผู้สนใจในการปลูกต้นกล้ายางพารา มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ในการอนาคต ซึ่งมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เหมาะสมที่กล่าวได้ว่า เป็นกลยุทธ์เชิงตั้งรับมากกว่ารุกครับ

Rating  :                 P1= positive
(P2 = powerful  / P1 = positive / N1 = neutral / N2 = negative)

รัฐวาง2แนวทางจัดหา’กล้ายาง’

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์  วันที่ 23 มิถุนายน 2554 14:44

 

สกย.วาง 2 แนวทางจัดหากล้ายาง ช่วยเกษตรกรเดินหน้าโครงการปลูกยาง 8 แสนไร่ ยันไม่ตัดสิทธิเกษตรกรที่ไม่พร้อมปลูกในปีนี้

นายวิทย์ ประทักษ์ใจ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยถึงแนวทางแก้ปัญหาโครงการปลูกยางในพื้นที่ใหม่ระยะที่ 3 จำนวน 8 แสนไร่ ว่า ได้สั่งการให้สกย.ในจังหวัดต่างๆตรวจสอบแปลงผลิตพันธุ์ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการการจัดหายางชำถุง ซึ่งจากการสำรวจแปลงผลิตพันธุ์ยางเอกชนทั่วประเทศ เบื้องต้นพบว่ามีกล้ายางประมาณ 25 ล้านต้น

นอกจากนั้น ยังให้สกย.จังหวัด เร่งจัดประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดหาต้นยางชำถุง สำหรับปีปลูก 2554 โดยให้เกษตรกรแจ้งความจำนงการจัดหา และรับรองการจัดหาต้นยางชำถุงด้วยความสมัครใจวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยแนวทางแรกคือกรณีที่เกษตรกรมีความประสงค์จะรับต้นยางชำถุงจากแปลงเพาะชำของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ให้สกย.จังหวัดออกใบรับเงินค่าพันธุ์ยางตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติ และให้เกษตรกรรับต้นยางชำถุงจากแปลงเพาะชำของเอกชน หากราคาต้นยางชำถุงสูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ ให้เกษตรกรจ่ายสมทบส่วนที่เกิน

ส่วนแนวทางที่สอง หากเกษตรกรสามารถจัดหาต้นยางชำถุงได้เอง สกย.จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบต้นยางชำถุงให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ หากคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด จะจ่ายเงินค่าต้นยางชำถุงให้เกษตรกรในโครงการต่อไป

ทั้งนี้ สกย. จะแนะนำให้เกษตรกรปลูกยางให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายใน วันที่ 31 ส.ค.นี้ หากเกษตรกรรายใดไม่พร้อมจะปลูกยางในปีนี้ สามารถขอโอนสิทธิไปปลูกในปี 2555 โดยเกษตรกรรายนั้นๆจะไม่ถูกตัดสิทธิจากโครงการ พร้อมทั้งจะพิจารณาอนุมัติให้เกษตรกรรายถัดไปที่มีความประสงค์และพร้อมจะปลูกยางในปีนี้แทน และในปีหน้าคาดว่าจะผลิตยางชำถุงได้ 27 ล้านต้น เพื่อรองรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกยาง 8 แสนไร่ ซึ่งจะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ยางได้

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: