พีแอนด์จีกลัวล้าสมัย กำลังปรับสู่ธุรกิจดิจิตอล

3 09 2011

Strategy: กลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (win w/o war) of “Strategy Alliance” และกลยุทธ์เชิงรับ (Defensive) of Customer Relationship Management (CRM)  

ชื่อ – นามสกุล :      นางสาวมณฑา  มากมี                            รหัส :      5220224154

Issue 2  :               พีแอนด์จีกลัวล้าสมัย กำลังปรับสู่ธุรกิจดิจิตอล

Date:                         Week11 Aug 27, 2011

Industry:               ธุรกิจประเภทconsumer product

Strategy:                กลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (Win W/O War) แบบ “Alliance” เป็นการร่วมมือทางฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันกับยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารฟาสต์ฟูดอย่างแมคโดนัลด์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ากระบวนการดำเนินงานการตลาดแบบดิจิตอลความแม่นยำมากขึ้นในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าแต่ละชนิดของแต่ละสายการจำหน่ายของกิจการรูปแบบดังกล่าวได้ใช้แล้วโดยแมคโดนัลด์ในการป้อนกลับข้อมูลของลูกค้า และเข้าไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าในด้านการถกเถียง การตอบโต้แบบมีทางออกเสมอกับลูกค้าของการนำCRM มาใช้

Competitor :         Uniliver , Kao , Lion เป็นต้น

ประเด็นข่าว :         พี แอนด์ จี เป็นกิจการขนาดใหญ่ในวงการสินค้าครัวเรือนรายหนึ่งของโลก การกำหนดกลยุทธ์ด้านดิจิตอลจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ความก้าวหน้าของโลกการตลาด ทำให้ผู้บริหารของพี แอนด์ จี เกรงว่ากิจการของพี แอนด์ จีจะกลายเป็นธุรกิจล้าหลัง แต่การปรับตัวที่ทันสมัยเกินไปก็ต้องการความมั่นใจ ดังนั้น เมื่อผู้บริหารของ พี แอนด์ จี เล่าถึงความพยายามในการปรับและยกระดับโมเดลทางธุรกิจและการตลาดของพี แอนด์ จีสู่กิจการในโลกดิจิตอลจึงพบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย  ด้วยเหตุนี้ พี แอนด์ จีจึงยอมรับการร่วมมือทางฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันกับยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารฟาสต์ฟูดอย่างแมคโดนัลด์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ากระบวนการดำเนินงานการตลาดแบบดิจิตอลแตกต่างจากแบบเดิมอย่างไร และการค้าแบบดิจิตอลมีขั้นตอนอะไรอยู่บ้าง นับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นที่ได้รับข้อมูลสารสนเทศมาจนกระทั่งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพทางธุรกิจ

Advantage :           พี แอนด์ จี เป็นกิจการขนาดใหญ่ในวงการสินค้าครัวเรือนรายหนึ่งของโลก แสดงถึงการมีฐานลูกค้าที่มากและมีจำนวนสินค้าในตลาดที่มากอยู่แล้ว ดังนั้นการนำ ดิจิตอลเพื่อทำการพยากรณ์ความต้องการให้แม่นยำจะเป็นตัวช่วยในการจัดการเรื่องสินค้าคงคลังที่เป็นปัญหาอยู่ให้ลดน้อยลง

Analysis :              กลยุทธ์เชิงชนะโดยไม่ต้องรบ (Win W/O War) แบบ “Alliance” เป็นการร่วมมือทางฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันกับยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารฟาสต์ฟูดอย่างแมคโดนัลด์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ากระบวนการดำเนินงานการตลาดแบบดิจิตอลความแม่นยำมากขึ้นในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าแต่ละชนิดของแต่ละสายการจำหน่ายของกิจการรูปแบบดังกล่าวได้ใช้แล้วโดยแมคโดนัลด์ในการป้อนกลับข้อมูลของลูกค้า และเข้าไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าในด้านการถกเถียง การตอบโต้แบบมีทางออกเสมอกับลูกค้าของการนำCRM มาใช้

Rating  :                 P1 = Posistive P2 = POWERFUL

พีแอนด์จีกลัวล้าสมัย กำลังปรับสู่ธุรกิจดิจิตอล

พี แอนด์ จี เป็นกิจการขนาดใหญ่ในวงการสินค้าครัวเรือนรายหนึ่งของโลก การกำหนดกลยุทธ์ด้านดิจิตอลจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ความก้าวหน้าของโลกการตลาด ทำให้ผู้บริหารของพี แอนด์ จี เกรงว่ากิจการของพี แอนด์ จีจะกลายเป็นธุรกิจล้าหลัง แต่การปรับตัวที่ทันสมัยเกินไปก็ต้องการความมั่นใจ การศึกษา การศึกษาเพิ่มเติมมากมาย ดังนั้น เมื่อผู้บริหารของ พี แอนด์ จี เล่าถึงความพยายามในการปรับและยกระดับโมเดลทางธุรกิจและการตลาดของพี แอนด์ จีสู่กิจการในโลกดิจิตอลจึงพบว่าไม่ใช่เรื่องง่าย  ด้วยเหตุนี้ พี แอนด์ จีจึงยอมรับการร่วมมือทางฐานะพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันกับยักษ์ใหญ่ในวงการอาหารฟาสต์ฟูดอย่างแมคโดนัลด์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่ากระบวนการดำเนินงานการตลาดแบบดิจิตอลแตกต่างจากแบบเดิมอย่างไร และการค้าแบบดิจิตอลมีขั้นตอนอะไรอยู่บ้าง นับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นที่ได้รับข้อมูลสารสนเทศมาจนกระทั่งนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพทางธุรกิจ  เป้าหมายสำคัญในการพัฒนาธุรกิจแบบดิจิตอลของพี แอนด์ จี คือ
       ประการแรก ทำให้เห็นกระบวนการทำงาน และเวลาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ
       ประการที่สอง ทำให้พนักงานของพี แอนด์ จี ทุกคนเห็นข้อมูล ณ วินาทีที่ผ่านมา และเห็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ประการที่สาม ทำให้ต้นทุนการดำเนินงานของพี แอนด์ จี ลดลงจากเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างกำไรจากการดำเนินงาน  ด้วยความพยายามและความทุ่มเทในช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา พี แอนด์ จี เปิดเผยว่า สามารถลดต้นทุนจากการดำเนินงานด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีไปแล้วไม่น้อยกว่า 99 ล้านดอลลาร์ โดยกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนลดลงคือ ความแม่นยำมากขึ้นในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าต่อสินค้าแต่ละชนิดของแต่ละสายการจำหน่ายของกิจการรูปแบบดังกล่าวได้ใช้แล้วโดยแมคโดนัลด์ในการป้อนกลับข้อมูลของลูกค้า 4,200 ล้านคน เพื่อนำมาใช้ในโมเดลการพยากรณ์ความต้องการซื้อในอนาคต ซึ่งน่าจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะพี แอนด์ จี มีสินค้าประมาณ 800 รายการเท่านั้นที่เป็นเป้าหมายการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล โดยใช้ฐานข้อมูลที่เรียกว่า cockpit ที่เก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์จากอีเมลมาเพื่อประเมินว่าการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าของพี แอนด์ จี เป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อใดที่พี แอนด์ จี สามารถพยากรณ์จำนวนสินค้าที่จะขายได้ ก็สามารถบริหารผลกำไรได้ดีขึ้นด้วยสิ่งที่เป็นความคาดหวังในระยะยาวของพี แอนด์ จี คือ สักวันหนึ่ง พี แอนด์ จี จะสามารถเห็นข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่เข้าไปถึงลูกค้านับพันล้านรายของตนได้เหมือนกับแมคโดนัลด์ นอกจากนั้น การปรับเปลี่ยนแนวทางการโฆษณาของพี แอนด์ จี อาจจะหมายถึงการที่ พี แอนด์ จี ต้องสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับลูกค้าในด้านการถกเถียง การตอบโต้แบบมีทางออกเสมอกับลูกค้าของพี แอนด์ จี ขณะเดียวกันก็ยังต้องให้อิสระกับลูกค้าในการต่อล้อต่อเถียง จนกว่าจะตัดสินใจด้านการซื้อจริง การปรับเปลี่ยนแนวทางโมเดลธุรกิจแบบนี้หมายความถึงการที่พี แอนด์ จี จะต้องมีฝ่ายงานด้านไอทีที่เข้มแข็งแบบสุดๆ รวมทั้งเปลี่ยนพนักงานทุกระดับทุกแห่งในเครือข่ายให้รู้ว่าตนจะต้องมีสมรรถนะทางด้านไอทีเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว รวมทั้งการทำงานของพนักงานพี แอนด์ จี จะต้องมีความไหวตัวต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการภาระงานให้เกิดประโยชน์กับกิจการมากที่สุด ไม่ใช่เพียงการทำงานแบบวันต่อวันแบบที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานทางการตลาดจะเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมาก ไม่ว่าแนวทางการพัฒนาธุรกิจของพี แอนด์ จี จะเพิ่มความเข้มข้นในด้านดิจิตอลเทคโนโลยีมากน้อยขนาดไหน แต่การปรับตัวที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปจากนี้ อาจจะมีผลอย่างมากต่อการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งพี แอนด์ จีจะต้องมั่นใจว่าลูกค้าในประเทศเหล่านั้นจะมีความเข้าใจและยอมรับพี แอนด์ จี ในยุคดิจิตอลด้วย

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 25 สิงหาคม 2554 15:55 น

http://www2.manager.co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=9540000107218

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: